Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Kadra

mgr Magdalena Gmyrek
mgr Magdalena Gmyrek
mgr Anna Szablewska- Stefańska
mgr Anna Szablewska- Stefańska
Pełna kadra oddziału →

Misją Zakładu Opiekuńczo Leczniczego jest służenie ludziom starszym, samotnym i chorym, niesienie pomocy każdemu, kto tego potrzebuje 

Celem zakładu opiekuńczo- leczniczego jest:

 • Objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego,
 • Objecie opieką lekarską, profesjonalną pielęgnacją i rehabilitacją
 • Usprawnienie ruchowe i działanie fizjoterapeutyczne
 • Leczenie farmakologiczne
 • Leczenie dietetyczne
 • Zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych
 • Zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych
 • Stymulacja metodami terapeutycznymi i psychoterapeutycznymi do aktywności życiowej
 • Przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samo-opieki i samo-pielęgnacji w warunkach domowych
 • Zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia, zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego
 • Przygotowanie do życia w społeczeństwie

Informacja dotycząca trybu kierowania świadczeniobiorcy do Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego


Świadczenia gwarantowane są udzielane świadczeniobiorcy wymagającemu ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagającemu hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą poziomu samodzielności, zwaną dalej „skalą Barthel", otrzymał 40 punktów lub mniej. Do ZOL nie przyjmuje się świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienia. Jeżeli w chwili przyjęcia pacjenta dane o stanie zdrowia będą znacząco odbiegały od stanu opisanego w skierowaniu lekarskim Zakład Opiekuńczo Leczniczy zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia

Wymagane dokumenty:

 •  Podanie o przyjęcie
 • Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego
 •  wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez: pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego albo pielęgniarkę podmiotu leczniczego, w którym świadczeniobiorca ubiegający się o skierowanie do zakładu i zaświadczenie lekarskie
 •  ocenę wg skali Barthel wystawioną przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do zakładu albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie, w szczególności:
  • decyzję organu emerytalno - rentowego ustalającego wysokość emerytury albo renty wraz z odcinkiem za ostatni miesiąc, a w przypadku wpływu na konto –wyciąg z konta
  • decyzję o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego lub renty socjalnej.
 • Karty informacyjne leczenia szpitalnego, bądź aktualne wyniki badań
 • Ksero dowodu osobistego

Dodatkowo: - w przypadku chorych nie mogących wyrazić świadomej zgody na umieszczenie w ZOL, którzy ze względu na stan zdrowia oraz stan psychiczny i choroby współistniejące ( demencja starcza, zespół otępienny) nie mogą samodzielnie podjąć świadomej decyzji o złożeniu i podpisaniu wniosku konieczne jest powołanie opiekuna prawnego postanowieniem Sądu (wśród rodziny, z Urzędu) lub dokumentacja potwierdzająca postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu takiego chorego. Bez przedłożenia takich dokumentów przyjęcie z punktu widzenia prawa nie jest możliwe.
W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej postanowienia Sądu na umieszczenie w Zakładzie należy dołączyć:
a)postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu,
b) postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego przypadku ustanowienia opiekuna prawnego – postanowienie sądu

O d p ł a t n o ś ć

Osoba przebywająca w ZOL ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów pomocy społecznej, osoby przebywającej w ZOL.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Sieradzu, pomimo ściśle medycznego charakteru, jest organizatorem wielu imprez i uroczystości okolicznościowych. Mimo, iż w większości pacjenci są głęboko niepełnosprawni, zawsze imprezy sprawiają im wiele radości, dostarczają wzruszeń, pobudzają wyobraźnię i chęć do życia. Organizowane są uroczystości o charakterze religijnym: msze święte, nabożeństwa, kolacja wigilijna ze śpiewem kolęd oraz imprezy o charakterze świeckim. Te ostatnie związane są z obchodzeniem urodzin, imienin, jasełkami, kolejnych rocznic istnienia placówki, a także uroczystościami rodzinnymi.

Personel medyczny

 • mgr Magdalena Gmyrek Pielęgniarka Oddziałowa
 • mgr Anna Szablewska- Stefańska Kierownik

Interaktywny Plan Szpitala