Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kadra

mgr Sylwia  Kielek
mgr Sylwia Kielek
dr n. med. Marek  Forczmański
dr n. med. Marek Forczmański
Pełna kadra oddziału →

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii uruchomiony został w roku 1990 i przyjmuje pacjentów w stanach ostrej, potencjalnie odwracalnej niewydolności układu krążenia i oddechu z towarzyszącymi zaburzeniami przytomności w przebiegu ciężkich obrażeń, zagrażających życiu zakażeń, jak również po rozległych operacjach. Szpital obecnie posiada dziesięć stanowisk intensywnej terapii. Pacjenci Oddziału przebywają w sali wyposażonej w sprzęt monitorujący i leczniczy zgodnie z obowiązującymi w intensywnej terapii standardami. Do najważniejszych elementów składających się na wyposażenie jednego stanowiska zaliczyć można: łóżko z regulacją położenia w kilku płaszczyznach, respirator do prowadzenia wentylacji mechanicznej, system monitorowania parametrów życiowych pacjenta, pompy infuzyjne do precyzyjnego dożylnego podawania leków oraz urządzenie do zabiegów nerkozastępczych. Personel składa się z lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie specjalizacji, w tym rezydentów, oraz pielęgniarek wykwalifikowanych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Lekarze Oddziału i pielęgniarki w zakresie swoich kompetencji na terenie bloku operacyjnego i pozostałych sal operacyjnych w obrębie Szpitala oraz w Centrum Kardiologii Inwazyjnej wykonują znieczulenia stosownie do rodzaju planowanych zabiegów, konsultują chorych przed zabiegami oraz w stanach tego wymagających, współdziałają w czynnościach resuscytacyjnych, a także zapewniają uzyskanie centralnego dostępu żylnego, w tym do dializoterapii i stymulacji endokawitarnej. Organizacją pracy zespołu pielęgniarskiego oraz logistyką zajmuje się Pielęgniarka Oddziałowa, a pełną obsługę biurową zapewnia Sekretarka Medyczna.

Personel medyczny

  • mgr Sylwia Kielek Pielęgniarka Oddziałowa

Lekarze

  • dr n. med. Marek Forczmański Kierownik Oddziału

Interaktywny Plan Szpitala