Zarządzenie nr 79/ 2022
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

z dnia 7 czerwca 2022 r.


W SPRAWIE: ZMIANY ZASAD ODWIEDZIN PACJENTÓW PRZEZ OSOBY BLISKIE W SZPITALU WOJEWÓDZKIM W SIERADZU, WPROWADZONYCH PISMEM Z DNIA 25.04.2022 R. ZNAK :DYR.071.57.2022 ORAZ PISMEM Z DNIA 27.05.2022 R. ZNAK: DYR.071.69.2022.

Działając na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz.2190.), w związku z nowymi rekomendacjami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28.04.2022 r. w zakresie odwiedzin pacjentów w podmiotach leczniczych zarządzam co następuje:

§ 1.

Na podstawie wprowadzonych przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego nowych rekomendacji w zakresie odwiedzin pacjentów w podmiotach leczniczych, w związku ze zniesieniem stanu epidemii COVID-19 , wprowadzam następującą zmianę dotyczącą odwiedzin pacjentów:

- znoszę ograniczenia ilościowe i czasowe dla osób odwiedzających. Ewentualne wprowadzenie ograniczeń w powyższym zakresie może być przywrócone jedynie w uzgodnieniu i za zgodą Z-cy Dyrektora ds. Medycznych, w szczególności w przypadku wystąpienie ogniska epidemiologicznego w danym oddziale szpitalnym lub zaistnienia innych okoliczności mogących mieć realny wpływa na bezpieczeństwo pacjentów lub osób odwiedzających.

Niezależnie od powyższego, przedmiotowe ograniczenia mogą zostać wprowadzone w każdym czasie w przypadku konieczności i na czas wykonania czynność porządkowych i dezynfekcyjnych sal chorych.

§ 2.

Utrzymuję w mocy następujące wytyczne dotyczące odwiedzin:

1.Osoby odwiedzające są zobowiązane do przestrzegania następujących zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego obejmujących w szczególności:

- noszenie maseczek ochronnych,

- regularnej dezynfekcji rąk,

- utrzymywanie bezpiecznego ( w kontekście zagrożeń epidemiologicznych) dystansu społecznego,

- pozostawienia w szatni okrycia wierzchniego,

- ograniczenia poruszania się po terenie szpitala,

- pozostawania w kontakcie z osoba odwiedzaną.

2. Ograniczenie kontaktu z Pacjentami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 do tzw. wizyt pożegnalnych.

3. Ograniczenie odwiedzin przez osoby bliskie u których występują objawy infekcji układu oddechowego lub gorączkujących.

§ 3

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam ordynatorom/kierownikom/koordynatorom medycznym oddziałów szpitalnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2022 roku.

Udostępnij: