Pacjent korzystając ze świadczeń zdrowotnych lub zwracając się o ich udzielenie ma prawo do : 

1. Prawo do świadczeń zdrowotnych Pacjent ma prawo do świadczeń zgodnych z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Osoby wykonujące zawód medyczny powinny udzielać pacjentowi świadczeń zdrowotnych z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane w pomieszczeniach i przy użyciu urządzeń spełniających obowiązujące wymagania fachowe i sanitarne. W stanie polegającym na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagane jest podjęcie natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenie. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych z nim związanych. Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz udzielający mu świadczeń zdrowotnych zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie. Twoje żądanie powinno zostać odnotowane w dokumentacji medycznej. Lekarz może odmówić, jeżeli uzna żądanie za bezzasadne i ma obowiązek odnotować odmowę w dokumentacji medycznej pacjenta. Zasady mają zastosowanie również do zawodu pielęgniarki i położnej. 

2. Prawo do informacji Pacjent ma prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych oraz dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, a także o wynikach leczenia i rokowaniu. O prócz pacjenta prawo do uzyskania informacji mają: opiekun prawny, opiekun faktyczny, osoba upoważniona przez pacjenta. Jeżeli pacjent nie chce być informowany o wszystkich lub niektórych faktach dotyczących swojego stanu zdrowia, ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielał mu takich informacji. 

3. Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych Pacjent po uzyskaniu od lekarza wszelkich niezbędnych informacji o swoim stanie zdrowia i proponowanym leczeniu, ma prawo do wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko, zgodę wyraża się w formie pisemnej. W każdej innej sytuacji, zgodę lub odmowę wyrażenia zgody pacjent możesz wyrazić ustnie. Bez zgody może być przeprowadzone badanie lub udzielone inne świadczenie zdrowotne, tylko jeżeli pacjent znajdzie się w stanie zagrażającym niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. 

4. Prawo do tajemnicy informacji Osoby wykonujące zawód medyczny mają obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie informacje o pacjencie i jego stanie zdrowia, które uzyskały w związku z wykonywaniem zawodu. Pacjent może jednak wyrazić zgodę na ujawnienie takich informacji. Bez zgody lekarz lub inna osoba wykonująca zawód medyczny mogą ujawnić informacje związane z pacjentem tylko gdy: zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji związanych z udzielaniem pacjentowi świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń; gdy zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta albo życia lub zdrowia innych osób. Osoby wykonujące zawód medyczny są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta. 

5. Prawo do leczenia bólu Podczas udzielania świadczeń zdrowotnych podmiot jest zobowiązany podejmować działania polegające na określeniu stopnia natężenia bólu, leczenia bólu oraz monitorowania skuteczności tego leczenia. 

6. Prawo do poszanowania intymności i godności Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane pacjentowi z poszanowaniem intymności i godności. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności. IM. PRYMASA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKI ECO W SIERADZU SZPITAL WOJEWÓDZKI 

7. Pacjent ma prawo, aby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych towarzyszyła mu osoba bliska, np. małżonek lub osoba pozostająca z pacjentem we wspólnym pożyciu, krewny, czy też każda inna osoba wskazana przez pacjenta. Rodzic ma prawo być obecny przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych jego dziecku. Personel medyczny może odmówić obecności osoby bliskiej jedynie w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta - odmowa musi zostać odnotowana w dokumentacji medycznej.

 


Pacjent ma obowiązek przestrzegania zasad określonych Regulaminem Organizacyjnym i Regulaminami porządkowymi, a w szczególności:


1. Stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego zarówno w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego i rehabilitacyjnego, jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych.
2. Stosować się do zaleconej diety.
3. Odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala.
4. Przebywać w wyznaczonych salach w porach obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo- pielęgnacyjnych i w czasie wydawania posiłków.
5. Przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00.
6. W porze ciszy nocnej przebywać w oddziale,
7. Każdorazowego zgłaszania pielęgniarce zamiar opuszczenia oddziału.
8. Stosować się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym.
9. Szanować mienie Szpitala (w przypadku jego zniszczenia pacjent jest obowiązany pokryć straty poniesione przez Szpital).
10. Utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu.
11. Przestrzegać zasad higieny osobistej.
12. Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno się odbywać w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów.
13. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach nie związanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji. Używanie tych leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody tego lekarza.
14. Pacjent jest zobowiązany udzielić w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia.
15. Odwiedziny chorych w szpitalu odbywają się codziennie.
16. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego Dyrektor zakładu lub Kierownik Oddziału może ograniczyć kontakt pacjentów z osobami z zewnątrz.
17. Osoby odwiedzające chorych winny zachowywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym pacjentom i pracownikom Szpitala.
18. Na terenie Szpitala obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych.


Strona Rzecznika Praw Pacjenta

Права пацієнта

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Права пацієнта 04.01.2023 14:43 pdf 1,07 MB 3
Udostępnij: