Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
Udzielanie

Sieradz, dn. 22.05.2024 r.

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1.     Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz

adres poczty elektronicznej (e-mail): sekretariat@szpitalsieradz.pl

adres internetowy: www.szpitalsieradz.pl

tel. (43) 827 54 26

 zaprasza do złożenia oferty na: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie usług stomatologicznych dla pacjentów Centrum Psychiatrycznego w Warcie.

 2.    Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie usług stomatologicznych dla pacjentów Centrum Psychiatrycznego w Warcie.

 Usługi  będą świadczone na podstawie skierowania wystawionego przez Udzielającego zamówienie.

Przyjmujący zamówienie nie ponosi kosztów transportu pacjenta.

Udzielający zamówienia wymaga, aby usługi świadczone były przez osoby posiadające uprawnienia i kwalifikacje zawodowe i inne wymagania podmiotowe określone w przepisach ogólnych. Udzielający zamówienia wymaga, aby przedmiotowe usługi wykonywane były na sprzęcie medycznym posiadającym aktualne testy i świadectwa.

Udzielający zamówienia wymaga, aby Przyjmujący zamówienie poddał się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wymagań określonych w szczegółowych materiałach informacyjnych o przedmiocie postępowania.

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej osób objętych usługami, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Cena jednostkowa powinna zawierać całościowy koszt usługi i konsultacji.

Wynagrodzenie za świadczone usługi rozliczane będzie po wykonaniu usługi, jako iloczyn liczby osób i ceny jednostkowej za świadczone usługi.

Zapłata za wykonane usługi będzie następowała na podstawie wystawionych faktur przez Przyjmującego zamówienie w okresach miesięcznych, wraz z dołączonym imiennym wykazem ilości świadczonych usługi i rodzajem usługi w terminie 30 dni od daty dostarczenia Udzielającemu zamówienie prawidłowo wystawionej faktury wraz z wykazem.

 3.    Termin realizacji umowy: od dnia 01.05.2024 r. do dnia 31.12.2025 r. (20 miesięcy).

 4.    Kryteria wyboru ofert: 100% cena (najniższa cena, waga kryterium  – 100% cena).

 5.    Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Kompletna oferta musi zawierać:

1)    Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1; przy czy ceny określone w złożonej ofercie nie ulegną podwyższeniu przez cały okres realizacji zamówienia; cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia; cena ofertowa musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

2)    Pełnomocnictwo(a) do działania w imieniu wykonawcy (podpisanie oferty, reprezentowanie wykonawcy, ewentualnie inne działania np. podpisanie umowy) – o ile umocowanie(a) osoba(ób) występującej(ych) w imieniu wykonawcy nie wynikają z innych złożonych dokumentów (jeżeli dotyczy).

6.    Miejsce i termin złożenia ofert:

          Ofertę należy złożyć do dnia 27 maja 2024 r. do godz. 10.00 w Biurze Podawczym Szpitala lub mailowo na adres: metorg@spzozsieradz.pl w tytule z napisem „Oferta cenowa – usługi stomatologiczne dla pacjentów Centrum Psychiatrycznego w Warcie”.

          Termin związania z ofertą: 30 dni.

7.    Osoby wskazane do kontaktu: Pani Małgorzata Gawron, tel. 43-822-40-99,

e-mail.: metorg@spzozsieradz.pl

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 zapytanie ofertowe usługi stomatologiczne CP Warta 22.05.2024 13:03 doc 2,35 MB 3
2 umowa leczenie stomatologiczne CP Warta 22.05.2024 13:03 docx 35,11 KB 2
3 Formularz_ofertowy usług stomatologicznych 22.05.2024 13:03 doc 64 KB 4
Udostępnij:

Może Cię zainteresować