Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
Przetarg

Wyniki przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego o pow. 25,50 m² z przeznaczeniem na działalność handlową, usługową, medyczną niebędącą działalnością konkurencyjną dla działalności Szpitala usytuowanego w budynku „E” Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7.


Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz przedstawia oferenta, którego oferta została przyjęta w toku przeprowadzonego przetargu na najem w/w lokalu rozstrzygniętego w dniu 19.12.2023r.:

 Jonczyk Agnieszka 98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 52/553

Sieradz, dn. 19.12.2023r.


 OGŁOSZENIE

 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz ogłasza przetarg  pisemny nieograniczony na:

najem lokalu użytkowego o pow. 25,50 m2 w budynku Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7 z przeznaczeniem na działalność handlową, usługową, medyczną nie będącą działalnością konkurencyjną dla Szpitala.

 Przedmiot przetargu:

  1. Lokal użytkowy o pow. 25,50 m2 usytuowany na parterze w budynku „E” Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz z przeznaczeniem na działalność handlową, usługową, medyczną nie będącą działalnością konkurencyjną dla Szpitala.

Minimalna stawka czynszu najmu netto: 73,00 zł/m2 miesięcznie.

 Oferty pisemne zawierające:

1.      wypełniony załącznik nr 1 do ogłoszenia, dot.: daty sporządzenia oferty, nazwy oferenta i adresu, powierzchni łącznej pomieszczeń będącej przedmiotem oferty, stawki za czynsz najmu, oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz najmu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, przeznaczenia przedmiotu najmu oraz proponowanego okresu najmu, telefon  kontaktowy, fax.;

2.      aktualny odpis/ wydruk z właściwego rejestru albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawiony nie później niż 6 miesięcy przed terminem składania dokumentów (jeśli dotyczy oferenta);

3.      kserokopię Decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP (jeśli dotyczy oferenta);

4.      zaświadczenie/ kserokopie o numerze identyfikacji REGON (jeśli dotyczy oferenta);

5.      kserokopię dowodu wpłaty wadium.

 

należy składać do dnia 19.12.2023 r. do godz. 10:00 w Biurze Podawczym Szpitala Wojewódzkiego przy ul Armii Krajowej 7, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg na najem lokalu użytkowego o powierzchni 25,50 m2.”.

W przypadku gdy komisja stwierdzi brak wymaganych dokumentów wskazanych w pkt 1-5 lub niekompletnie wypełniony załącznik nr 1 do ogłoszenia, oferta taka podlega odrzuceniu.

Dokumenty dołączone do oferty w formie kserokopii oferent winien poświadczyć podpisem „za zgodność z oryginałem” oraz wpisać datę poświadczenia.

Wadium do przetargu w wysokości 100,00 zł należy wpłacić w kasie Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 w godz. od 9:00  do 14:00 lub przelewem na konto:

PKO Bank Polski S.A. nr 28 1020 3352 0000 1302 0278 7117 w terminie do dnia 19.12.2023r. do godz. 10:00.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który wygrał przetarg wadium przepada na rzecz Szpitala Wojewódzkiego. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg i podpisał umowę  zostanie wypłacone w terminie 7 dni po dniu podpisania umowy z kasy Szpitala lub przelewem na podane konto oferenta.

Z dodatkowymi warunkami przetargu, przedmiotem przetargu i zasadami najmu można zapoznać się w tygodniu  od poniedziałku do piątku w Administracji Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 w godz. 8:00- 14:00 , tel. 43 82 78 361, pokój 203 II piętro w budynku „D”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2023 roku o godz. 10:30 w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 w sali konferencyjnej nr 205.

Umowa na najem z oferentem, który wygra przetarg może być podpisana przez Szpital Wojewódzki na okres do trzech lat.

Szpital Wojewódzki zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

 Sieradz, dnia 27 listopad 2023 roku.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Ogłoszenie_przetarg_25,50m2 27.11.2023 09:49 doc 55,5 KB 9
2 Umowa_Lokal 25,50 m2 AK 27.11.2023 09:49 doc 84,5 KB 13
3 Zał.nr.1_przetarg_AK_25,50m2 27.11.2023 09:50 doc 44,5 KB 8
4 klauzula_informacyjna_dla_kontrahentow 27.11.2023 09:50 pdf 680,25 KB 6
5 Wyniki 19.12.2023 14:45 docx 2,16 MB 7
Udostępnij:

Może Cię zainteresować