Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
Konkurs

DO.1142.18.24 Sieradz, dn. 10.06.2024 r.

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz, tel. 43 827 88 91,

zwany dalej udzielającym zamówienie, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  1. lekarza w zakresie otorynolaryngologii w Poradni Otorynolaryngologicznej
  2. lekarza specjalistę w zakresie urologii w Oddziale Urologicznym do wykonywania specjalistycznych zabiegów laparaskopowych z zakresu urologii
  3. lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
  4. lekarza specjalistę w zakresie onkologii klinicznej i/lub radioterapii onkologicznej do udziału w konsylium onkologicznym w ramach karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DiLO)
  5. pielęgniarkę/pielęgniarza w komórkach organizacyjnych Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu

i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.

Czas, na który może być zawarta umowa Udzielający zamówienia określa na maksymalnie do 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Oferty należy składać w formie pisemnej do 14.06.2024 r. do godziny 10:00 w zaklejonych kopertach, oznaczonych napisem: ,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez……. (wpisać zakres świadczeń), w siedzibie udzielającego zamówienia, Biuro Podawcze - Sieradz, Armii Krajowej 7.

Informacje o warunkach konkursu, formularz oferty oraz wzór umowy są dostępne w siedzibie udzielającego zamówienia, pokój 243, od 10.06.2024 r. w godzinach 8:00– 14:00 oraz pod nr tel. 43 827 88 91.

Termin otwarcia ofert oznaczonych j. w. wyznacza się na dzień 14.06.2024 r. godz. 10:30. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od daty otwarcia kopert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej www.szpitalsieradz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie udzielającego zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

Zastrzega się prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi konkursu bez podania przyczyny.

Oferentowi zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.) przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1733 ze zm.).

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 oświadczenie 10.06.2024 12:17 pdf 196,5 KB 38
2 Pielęgniarka - Pielęgniarz 10.06.2024 12:18 pdf 242,56 KB 73
3 Poradnia Otorynolaryngologiczna 10.06.2024 12:18 pdf 603,52 KB 7
4 Regulamin konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 10.06.2024 12:18 pdf 3,53 MB 21
5 Szpitalny Oddział Ratunkowy - lekarz 10.06.2024 12:18 pdf 601,87 KB 7
6 Urologia - zabiegi laparoskopowe 10.06.2024 12:18 pdf 603,23 KB 8
7 Konsylium onkologiczne 10.06.2024 14:20 pdf 256,51 KB 12
Udostępnij:

Może Cię zainteresować