Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
Ogłoszenie

Sieradz dnia 7.12.2023 r


INFORMACJA 

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu unieważnia  w dniu 7 grudnia 2023 roku ogłoszenie, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie napraw bieżących samochodów oraz naprawy i wymiany opon w pojazdach Szpitala Wojewódzkiego w  Sieradzu
Sieradz dnia 7.12.2023 r

INFORMACJA

dot. wprowadzenia zmiany w opisie przedmiotu w pkt III. Istotne Warunki Zamówienia o następującej treści:

1a. Miejscem wykonaniu usługi musi być warsztat zlokalizowany w odległości do 10km od siedzimy Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7.


O G Ł O S Z E N I E


Szpital Wojewódzki w Sieradzu zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest naprawa i serwis samochodów służbowych Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu, prowadzonym w trybie podstawowym z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. P Z P /Dz. U. Z 2021 poz. 1129/ oraz w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 zł. netto.


Istotne warunki udzielenia zamówienia

I. ZAMAWIAJĄCY:

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Sieradzu,

ul. Armii Krajowej 7

98-200 Sieradz

NIP: 829-18-31-912,

REGON: 001129641

Komórka organizacyjna: Sekcja Gospodarczy


Data: 29 11.2023 r.


II. Przedmiot zamówienia:


- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw bieżących samochodów

oraz naprawy i wymiany opon w pojazdach Zamawiającego.

- Usługa obejmuje bieżące naprawy pojazdów Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz, zgodnie

z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia ofertowego, na każde wezwanie

Zamawiającego złożone w formie pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej, w terminie

ustalonym przez strony.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, przy

uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej oraz

zaleceń Zamawiającego.


III. Istotne Warunki Zamówienia:

1. Naprawa pojazdów zostanie wykonana zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianymi dla

danej marki pojazdu, każdorazowo potwierdzona pisemnym pod rygorem nieważności

protokołem odbioru lub faktury podpisanej przez Zamawiającego, która jest podstawą do

zapłaty za usługę oraz stanowi gwarancję wykonanej usługi.


2. Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy przedstawi

Zamawiającemu do akceptacji wstępny kosztorys określający zakres naprawy, jej termin oraz

koszty.

  3. Wykonawca zobowiązany jest stosować specjalistyczne urządzenia pomiarowo-diagnostyczne

  oraz oprogramowanie zalecane przez producentów pojazdów samochodowych.

  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu i sposobu realizacji przedmiotu umowy.

  5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pojazdy Zamawiającego od chwili ich

  przekazania do dnia odbioru.

6. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług w następujących dniach i godzinach:

1) od poniedziałku do piątku, w godzinach: 800 – 16 00,

2) w soboty, w godzinach: 800 – 13 00.

  7. Wykonawca zapewni naprawę awaryjną w pierwszej kolejności bezpośrednio po zgłoszeniu, bez

  konieczności wcześniejszej rezerwacji oraz zbędnych opóźnień.

  8. Termin naprawy pojazdu ustalany jest indywidualnie z Zamawiającym przy uwzględnieniu

  technologii naprawy oraz niezbędnego czasu do uzyskania części do naprawy, jednakże naprawa

  pojazdu winna zostać wykonana niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia

  przekazania pojazdu Wykonawcy.

  9. Termin naprawy, o którym mowa w pkt. 9, może ulec zmianie w przypadku niemożności

  uzyskania części lub podzespołów koniecznych do dokonania naprawy za zgodą Zamawiającego.

  W tym względzie, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowany wniosek do

  Zamawiającego w formie pisemnej lub telefonicznej wraz z potwierdzeniem niemożności

  uzyskania części lub podzespołów.

  10. Diagnostyka pojazdów będzie wykonywana bezpłatnie w przypadku, gdy w wyniku diagnozy

  zostanie wykonana płatna naprawa o wartości przekraczającej koszt diagnostyki. Koszt

  diagnostyki nie skutkującej naprawą pojazdu samochodowego nie może przekroczyć kosztów

  jednej roboczogodziny.

  11. W przypadku konieczności powiększenia lub zmniejszenia zakresu zleconej naprawy, Wykonawca

  zobowiązany jest do uzgodnienia podjętych czynności z Zamawiającym lub osobą przez niego

  upoważnioną. Uzgodnienie może nastąpić w formie telefonicznej, ale jego potwierdzenie winno

  nastąpić w formie mailowej.

12. Części zamienne, podzespoły i akcesoria użyte do naprawy będą nowe i oryginalne albo zostaną

zastosowane występujące zamienniki o podobnej klasie jakości w stosunku do części

oryginalnych poszczególnych samochodów.

  13. Dopuszcza się możliwość zastosowania części używanych na wniosek i za zgodą Zamawiającego

  wyrażoną w formie telefonicznej lub pisemnej pod rygorem nieważności.

14. W przypadku wadliwego wykonania naprawy pojazdu, w tym wymiany części zamiennych

i podzespołów oraz materiałów eksploatacyjnych, gdy pojazd lub jego element zostanie

uszkodzony, Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód, w tym zwrotu

wszelkich kosztów związanych z późniejszymi naprawami pojazdu, których Zamawiający

zmuszony był dokonać w związku z działaniami Wykonawcy.


IV. Dokumenty, jakie Wykonawca / Oferent powinien załączyć do oferty:

1. Ofertę cenową wg Załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Dokument z własnego rejestru – wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej (CEIDG), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania

oferty cenowej, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3. Jeżeli uprawnienie do reprezentowania osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu,

o którym mowa powyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę

do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę.


V. Termin związania ofertą:

1. Okres związania ofertą 30 dni

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


VI. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny oferty:

1. cena 1 roboczogodziny – 100 %,

VII. Miejsce składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Szpital Wojewódzki im. Prymasa

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7, w biurze podawczym II piętro

pokój nr 235 w kopercie opatrzonej dokładnym adresem Wykonawcy oraz zatytułować:

Oferta w postępowaniu na naprawę pojazdów Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu” - na

formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia w

terminie do dnia 20.12.2023. r. do godziny 12.00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12..2023 r., o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.


VIII. Osoby po stronie Zamawiającego upoważnione do kontaktu z wykonawcami:

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących

postępowania jest:

- Kierownik Sekcji Gospodarczej, Dariusz Paszkowski tel. 515 034 456,

IX. Informacje o formalnościach:

1. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający umieści na stronie internetowej

szpitala.

2. Zamawiający, po przekazaniu informacji o wyborze wykonawcy, nie później jednak niż

w terminie związania ofertą, zawrze z wybranym Wykonawcą umowę.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający

wybierze kolejną najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej

oceny.

4. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania ofertowego bez podania przyczyn.


Załączniki:

1) Formularz - Oferta Cenowa – Załącznik nr 1


Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 oferta cenowa 29.11.2023 09:15 odt 30,39 KB 25
2 umowa 29.11.2023 09:15 odt 40,41 KB 12
3 wykaz pojazdów 29.11.2023 09:15 odt 31,09 KB 15
4 Informacja 07.12.2023 10:35 pdf 416,12 KB 11
Udostępnij:

Może Cię zainteresować