Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
Zapytanie

Notatka Służbowa dot. zapytania o cenę w zakresie:

Badania densytometryczne kręgosłupa i kości udowej

Wpłynęła jedna oferta.

Postanowiono wybrać ofertę: NZOZ Przychodnia Lekarska „Eskulap” Sp z o.o., 98-200 Sieradz, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 2Sieradz, dn. 27.11.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


1. Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz
adres poczty elektronicznej (e-mail): sekretariat@szpitalsieradz.pl
adres internetowy: www.szpitalsieradz.pl
tel. (43) 827 54 26

zaprasza do złożenia oferty na: wykonywanie badań densymetrycznych kręgosłupa i kości udowej.

2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie specjalistycznych badań medycznych densytometrycznych kręgosłupa i kości udowej.
Badania wykonywane będą na podstawie skierowania wystawionego przez Udzielającego zamówienie.
Przyjmujący zamówienie nie ponosi kosztów transportu pacjenta na badanie.
Udzielający zamówienia wymaga, aby badania świadczone były przez osoby posiadające uprawnienia i kwalifikacje zawodowe i inne wymagania podmiotowe określone w przepisach ogólnych. Udzielający zamówienia wymaga, aby przedmiotowe badania medyczne wykonywane były na sprzęcie medycznym posiadającym aktualne testy i świadectwa.
Udzielający zamówienia wymaga, aby Przyjmujący zamówienie poddał się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wymagań określonych w szczegółowych materiałach informacyjnych o przedmiocie postępowania.
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej osób objętych badaniami, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów.
Cena jednostkowa powinna zawierać całościowy koszt badania i konsultacji.
Wynagrodzenie za przeprowadzone badania rozliczane będzie po wykonaniu badań, jako iloczyn liczby przebadanych osób i ceny jednostkowej za wykonane badanie.
Zapłata za wykonane badania będzie następowała na podstawie wystawionych faktur przez Przyjmującego zamówienie w okresach miesięcznych, wraz z dołączonym imiennym wykazem ilości osób przebadanych i rodzajem przeprowadzonego badania w terminie 30 dni od daty dostarczenia Udzielającemu zamówienie prawidłowo wystawionej faktury wraz z wykazem.

3. Termin realizacji umowy: od dnia 01.12.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. (13 miesięcy).

4. Kryteria wyboru ofert:
-50% cena (najniższa cena, waga kryterium – 50% cena);
-50% odległość ze Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu do miejsca realizacji badań.

5. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Kompletna oferta musi zawierać:
1) Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1; przy czy ceny określone w złożonej ofercie nie ulegną podwyższeniu przez cały okres realizacji zamówienia; cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia; cena ofertowa musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
2) Pełnomocnictwo(a) do działania w imieniu wykonawcy (podpisanie oferty, reprezentowanie wykonawcy, ewentualnie inne działania np. podpisanie umowy) – o ile umocowanie(a) osoba(ób) występującej(ych) w imieniu wykonawcy nie wynikają z innych złożonych dokumentów (jeżeli dotyczy).

6. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 6 grudnia 2023r. do godz. 15.00 w Biurze Podawczym Szpitala lub mailowo na adres: metorg@spzozsieradz.pl w tytule z napisem „Oferta – badania densytometryczne”.
Termin związania z ofertą: 30 dni.

7. Osoby wskazane do kontaktu: Pani Małgorzata Gawron, tel. 43-822-40-99,
e-mail.: metorg@spzozsieradz.pl

Załączniki:
- Załącznik nr 1 – Formularz oferty
- Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna

…………………………
Data, podpis osoby upoważnionej

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Klauzula informacyjna 28.11.2023 14:41 rtf 737,44 KB 3
2 Formularz ofertowy 28.11.2023 14:41 doc 57 KB 2
Udostępnij:

Może Cię zainteresować