Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
Zaproszenie
DEUTAM.0151.23.232.368.2023 MS Sieradz, dnia 09.06.2023 r.

Zamawiający:

Szpital Wojewódzki

im. Prymasa Kard. Stefana

Wyszyńskiego w Sieradzu,

ul. Armii Krajowej 7

98-200 Sieradz

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO, prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz.2019 ze zm.) zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 ww. ustawy na usługę dotyczącą:

Wykonanie przeglądu i legalizacji wag lekarskich i osobowych – w ilości 75szt. , oraz wag towarowych w ilości 23 szt dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu”

Przedmiot zamówienia, zakres i warunki realizacji zamówienia zostały opisane
w załączonych dokumentach.

…………………………………………

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.Wykonanie okresowych przeglądów technicznych i legalizacji wag lekarskich i osobowych w ilości 75 szt. , oraz wag towarowych w ilości 23 szt dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu” znajdujących się na wyposażeniu Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.

2. Szczegółowy wykaz urządzeń oraz harmonogram i częstotliwość usługi określanych jako przedmiot zamówienia zawiera Załącznik nr 1.

3.Planowane przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne są realizowane zgodnie
z zaleceniami producenta lub dystrybutora, wynikają ze specyfiki użytkowanego urządzenia, przepisów prawnych i obejmują w szczególności: ogólną kontrolę funkcjonowania urządzenia, regulację, czyszczenie, kontrolę bezpieczeństwa, kalibrację i wzorcowanie.

4. Po wykonanym przeglądzie i legalizacji wag należy sporządzić protokół wykonania usługi tj.:karty pracy technika z wpisem nr fabryczny i numerem inwentarzowym oraz dostarczyć oryginalne świadectwo legalizacji wystawione Przez Urząd Miar.

5.Zakres umowy może obejmować również inne prace, wykraczające poza zakres przeglądów technicznych, takie jak: naprawa wagi, wymiana części lub podzespołów dla których wyczerpane zostały możliwości ich utrzymania zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie urządzenia.

6. Dodatkowe naprawy i modernizacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń dokonywane będą odpłatnie, po przedstawieniu pisemnej oferty sporządzonej przez Wykonawcę oraz zaakceptowaniu kosztów przez Zamawiającego.

II. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Termin składania ofert: do 16.06. 2023 r. , do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 16.06. 2023 r . o godz. 10:15

Termin rozstrzygnięcia: Niezwłocznie po otwarciu ofert

III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

01.07.2023-31.01.2025 r. (19 m-cy)

VI. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Ofertę należy składać (wypełnione i podpisane Załączniki Nr 1 i Nr 2):

- osobiście lub pocztą (kurierem), w zamkniętej kopercie z napisem: „ Wykonanie przeglądu i legalizacji wag lekarskich i osobowych 75 szt. , oraz wag towarowych 23 szt dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu” z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ W TERMINIE DO DO GODZ. 10:00” na adres: Szpital Wojewódzki w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz.

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: m.szewczyk@szpitalsieradz.pl w postaci skanu, w formacie PDF) należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie składania ofert, w temacie maila należy zamieścić informację: „ Wykonanie przeglądu i legalizacji wag lekarskich i osobowych 75 szt. , oraz wag towarowych 22 szt dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu” , z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ W TERMINIE DO 16.06.2023 roku DO GODZ. 10:00

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Kryterium oceny oferty: Cena - 100 %.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie oraz zamieści informację na stronie internetowej Szpitala.

VIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY :

1. Dokumentem stwierdzającym zrealizowanie przedmiotu zamówienia będzie, po wykonaniu zadania, świadectwo wzorcowania wystawione przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub Urząd Miar.

2. Płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie dokonana na konto wskazane w wystawionej fakturze, w terminie do 14 od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, po każdym jednostkowym, przeglądzie .

3. W cenach jednostkowych należy uwzględnić wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, w tym również opłatę za przesyłkę do Zamawiającego.

IX. ZASTRZEŻENIA:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie i bez podania przyczyny modyfikacji lub unieważnienia niniejszego postępowania, zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 70 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania.

2. W przypadku podjęcia jednej z powyższych decyzji, Zamawiający niezwłocznie
poinformuje o niej za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy e-mail wszystkich
Oferentów).

3. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Oferenci, a w przypadku modyfikacji lub unieważnienia niniejszego postępowania i nieudzielenia zamówienia Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
4. Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

X. 0SOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

W zakresie spraw merytorycznych i proceduralnych:

Mariola Szewczyk – Z-ca Kierownika tel. 43/827 87 321, 515 034 445 e-mail: m.szewczyk@szpitalsieradz.pl

Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00

XI. ZAŁĄCZNIKI:

1. Harmonogram przeglądów

2. Formularz ofertowy.

……………………, dnia …………... ……..……………………………………

(podpis i pieczęć Wykonawcy)Załącznik nr 2

Formularz ofertowy

Dane Wykonawcy:

Nazwa firmy:

NIP lub Regon, KRS lub wpis do EDG:

Adres:

Nr telefonu, nr faksu:

Adres e-mail:

Osoba do kontaktu:

Nawiązując do zapytania ofertowego Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu dotyczącego wykonania usług pn. „ Wykonanie przeglądu i legalizacji wag lekarskich i osobowych 75 szt. , oraz wag towarowych 23 szt dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu” , oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia

za cenę netto:

…………………………………………………………… PLN + podatek VAT,

co czyni cenę brutto: …………………………….………………………….…PLN.

(słownie:.……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...PLN)

  1. Oświadczam, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń.

  2. Oświadczam, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności, posiadamy wiedzę i doświadczenie, dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  3. Oświadczam, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  4. Zobowiązuję się do wykonywania zamówienia w terminie określonym
    w zapytaniu ofertowym.

  5. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz treści zawartej w ofercie w zakresie niezbędnym do ogłoszenia wyników postępowania, w tym również zamieszczenia tych informacji na stronie internetowej szpitala.

……………………, dnia …………..……. …….……………………………

/podpis i pieczęć Wykonawcy/

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Wykaz wag 09.06.2023 12:57 pdf 203,58 KB 11
Udostępnij:

Może Cię zainteresować