Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
Przetarg

OGŁOSZENIE

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

najem lokalu użytkowego o pow. 28,90 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży art. spożywczych, art. spożywczo-higieniczno-kosmetycznych.

Przedmiot przetargu:

  1. Lokal użytkowy o pow. 28,90 m2 usytuowany na parterze w budynku „E” Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży art. spożywczych, art. spożywczo-higieniczno-kosmetycznych.

Minimalna stawka czynszu najmu netto: 82,00 zł/m2 miesięcznie.

Oferty pisemne zawierające:

  1. wypełniony załącznik nr 1 do ogłoszenia, dot.: daty sporządzenia oferty, nazwy firmy i adresu jej siedziby, powierzchni łącznej pomieszczeń będącej przedmiotem oferty, stawki za czynsz najmu, oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz najmu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, przeznaczenia przedmiotu najmu, rodzaju wykonywanej działalności oraz proponowanego okresu najmu, telefon kontaktowy, adres e-mail.
  2. aktualny odpis/ wydruk z właściwego rejestru albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawiony nie później niż 6 miesięcy przed terminem składania dokumentów
  3. kserokopię Decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP;
  4. zaświadczenie/ kserokopie o numerze identyfikacji REGON
  5. kserokopię dowodu wpłaty wadium.

należy składać do dnia 26.07.2024 r. do godz. 10:00 w Biurze Podawczym Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Armii Krajowej 7, II piętro w budynku „D”, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg na najem ……………………… o powierzchni ……………. m2.”.

W przypadku gdy komisja stwierdzi brak wymaganych dokumentów wskazanych w pkt 1-5 lub niekompletnie wypełniony załącznik nr 1 do ogłoszenia, komisja może wezwać do uzupełnienia oferty w terminie max 3 dni.

Dokumenty dołączone do oferty w formie kserokopii oferent winien poświadczyć podpisem „za zgodność z oryginałem” oraz wpisać datę poświadczenia.

Wadium do przetargu w wysokości 100,00 zł należy wpłacić w kasie Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 w godz. od 9:00 do 14:00 lub przelewem na konto:

PKO Bank Polski S.A. nr 28 1020 3352 0000 1302 0278 7117 w terminie do dnia 26.07.2024 r. do godz. 9:00.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg i podpisał umowę zostanie wypłacone w terminie 7 dni po dniu podpisania umowy z kasy Szpitala lub przelewem na podane konto oferenta. Wadium wpłacone do przetargu przez oferenta, którego oferta nie została wybrana będzie zwracane niezwłocznie po otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty w terminie 7 dni na konto wskazane przez oferenta lub bezpośrednio z kasy Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.

Z dodatkowymi warunkami przetargu, przedmiotem przetargu i zasadami najmu można zapoznać się w tygodniu od poniedziałku do piątku w Administracji Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 w godz. 8:00- 14:00 , tel. 43 82 78 361, pokój 203 II piętro w budynku „D”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2024 roku o godz. 10:30 w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 w sali konferencyjnej nr 205.

Umowa na najem z oferentem, który wygra przetarg może być podpisana przez Szpital Wojewódzki na okres do trzech lat.

Szpital Wojewódzki zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia o przetargu oraz unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

Sieradz, dnia 4 lipca 2024 roku.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 klauzula_informacyjna_dla_kontrahentow 04.07.2024 09:44 pdf 680,25 KB 15
2 Umowa_Lokal 28,90 m2 AK 04.07.2024 09:45 doc 87,5 KB 16
3 Załącznik Nr 1_ Formularz ofertowy 04.07.2024 09:45 docx 15,62 KB 20
Udostępnij:

Może Cię zainteresować