Przetarg

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego.


Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem:

lokalu użytkowego o pow. 57,15 m2 usytuowanego na parterze w budynku „A” w obiekcie Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Armii Krajowej 7 w Sieradzu z przeznaczeniem na działalność handlową, usługową, medyczną, niebędącą działalnością konkurencyjną dla działalności Szpitala.

Minimalna stawka czynszu najmu lokalu usługowego netto: 46,00 zł/m2 miesięcznie.

Oferty pisemne muszą zawierać:

  1. wypełniony załącznik nr 1 do ogłoszenia, dot.: daty sporządzenia oferty, nazwy firmy i adresu jej siedziby, powierzchni łącznej pomieszczeń będącej przedmiotem oferty, stawki za czynsz najmu, oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz najmu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, przeznaczenia przedmiotu najmu, rodzaju wykonywanej działalności oraz proponowanego okresu najmu, telefon kontaktowy, fax.
  2. aktualny odpis/wydruk z właściwego rejestru albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawiony/wygenerowany nie później niż 6 miesięcy przed terminem składania dokumentów;
  3. kserokopię dowodu wpłaty wadium;
  4. kserokopię Decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP;
  5. zaświadczenie/kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacji REGON.

Kompletne oferty należy składać do dnia 30.03.2023 r. do godz. 1000 w biurze podawczym Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7, w zaklejonych kopertach z dopiskiem Przetarg na najem lokalu użytkowego o łącznej pow. 57,15 m2.

W przypadku gdy komisja stwierdzi brak wymaganych dokumentów wskazanych w pkt 1-5 lub niekompletnie wypełniony załącznik nr 1 do ogłoszenia, oferta taka podlega odrzuceniu.

Dokumenty dołączone do oferty w formie kserokopii oferent winien poświadczyć podpisem „za zgodność z oryginałem” oraz wpisać datę poświadczenia.

Wadium do przetargu w wysokości 100,00 zł, słownie sto zł 00/100, należy wpłacić w kasie Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 w godz. Od 900 do 1400 lub przelewem na konto PKO Bank Polski S.A. nr 28 1020 3352 0000 1302 0278 7117 najpóźniej w terminie do dnia 30.03.2023 r. przed godz. 10.00 tak aby zdążyć dołączyć dowód wpłaty wadium do dokumentów składanych z ofertą do przetargu w wymaganym w ogłoszeniu terminie.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który wygrał przetarg wadium przepada na rzecz Szpitala Wojewódzkiego. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg i podpisał umowę zostanie wypłacone w terminie 7 dni po podpisaniu umowy najmu z kasy Szpitala lub przelane na podane konto oferenta.

Z dodatkowymi warunkami przetargu, przedmiotem przetargu i zasadami najmu można zapoznać się w tygodniu od poniedziałku do piątku w Administracji Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu w godz. 800-1400, tel. 43 8278 361.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2023 r. o godz. 1030 w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Armii Krajowej 7 w Sieradzu, sala konferencyjna nr 205.

Umowa na najem z oferentem, który wygra przetarg może być podpisana przez Szpital Wojewódzki na okres trzech lat.

Szpital Wojewódzki zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Sieradz, dnia 08.03.2023 roku.


Załącznik Nr 1 do ogłoszenia

Wzór formularza ofertowego

OFERTA

  1. Dane oferenta:
  2. Nazwa Oferenta:

…………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………...

  1. Adres:

…………………………………………………………………………………....

telefon …………………………….. fax: ……………………………………………..

  1. Proponowana cena czynszu:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego o pow. 57,15 m2 usytuowanego na parterze w budynku „A” w obiekcie Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Armii Krajowej 7 w Sieradzu z przeznaczeniem na:

……………………….......................................................................................................

Oferuję cenę miesięcznego czynszu najmu w wysokości:

……………... PLN netto za 1 m2 powierzchni plus podatek VAT

słownie …………………………………………………………………… złotych

III. Proponowany okres zawarcia umowy:

…........................................................ (miesiące lub lata)

  1. Oświadczam, że akceptuję warunki przetargu i najmu oraz postanowienia umowy

określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do ogłoszenia.

……………………………………

Podpis Oferenta

 ………………………….

(miejscowość data )

Załączniki:

I.………………………………………………………

II.………………………………………………………

III………………………………………………………

IV……………………………………………………..

V………………………………………………………itd

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Umowa 08.03.2023 11:59 docx 37,44 KB 9
Udostępnij:

Może Cię zainteresować