Przetarg

Wyniki przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego o pow. 23,27 m² z przeznaczeniem na działalność handlową, usługową, medyczną niebędącą działalnością konkurencyjną dla działalności Szpitala usytuowanego w budynku „B” Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz przedstawia oferenta, którego oferta została przyjęta w toku przeprowadzonego przetargu na najem w/w lokalu rozstrzygniętego w dniu 30.06.2023r.:

F.H. „Moda za grosze” Marzanna Matusiak, ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz

Sieradz, dn. 30.06.2023r.


Wyniki przetargu pisemnego nieograniczonego na najem powierzchni gruntu o pow. 18 m² będącej częścią działki 5272/3 w Sieradzu przy ul. Jana Pawła II 90 z przeznaczeniem na cele składowe i inne tj. posadowienie przenośnego garażu, bądź innego tymczasowego obiektu budowlanego.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz przedstawia oferenta, którego oferta została przyjęta w toku przeprowadzonego przetargu na najem w/w lokalu rozstrzygniętego w dniu 30.06.2023r.:

Pan Artur Jakubowski ul. Jana Pawła II 90/47, 98-200 Sieradz

Sieradz, dn. 30.06.2023 r. OGŁOSZENIE

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

najem lokalu użytkowego o pow. 23,27 m2 w budynku Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7 z przeznaczeniem na działalność handlową, usługową, medyczną nie będącą działalnością konkurencyjną dla Szpitala oraz na najem 18m2 powierzchni gruntu na działce 5272/3 w Sieradzu z przeznaczeniem na cele składowe i inne.

Przedmiot przetargu:

  1. Lokal użytkowy o pow. 23,27 m2 usytuowanego na parterze w budynku „B” Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz z przeznaczeniem na działalność handlową, usługową, medyczną nie będącą działalnością konkurencyjną dla Szpitala.

Minimalna stawka czynszu najmu netto: 50 zł/m2 miesięcznie.

  1. Powierzchni gruntu o wym. 18,00 m2 będącej częścią działki 5272/3 w Sieradzu przy ul. Jana Pawła II 90 z przeznaczeniem na cele składowe i inne tj. posadowienie przenośnego garażu, bądź innego tymczasowego obiektu budowlanego.

Minimalna stawka czynszu najmu powierzchni gruntu netto: 5,00 zł/m2 miesięcznie.

Oferty pisemne zawierające:

  1. wypełniony załącznik nr 1 do ogłoszenia, dot.: daty sporządzenia oferty, nazwy firmy i adresu jej siedziby, powierzchni łącznej pomieszczeń będącej przedmiotem oferty, stawki za czynsz najmu, oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz najmu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, przeznaczenia przedmiotu najmu, rodzaju wykonywanej działalności oraz proponowanego okresu najmu, telefon kontaktowy, fax.
  2. aktualny odpis/wydruk z właściwego rejestru albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawiony/wygenerowany nie później niż 6 miesięcy przed terminem składania dokumentów – jeśli dotyczy;
  3. kserokopię dowodu wpłaty wadium;
  4. zaświadczenie/kserokopię Decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP – jeśli dotyczy;
  5. zaświadczenie/kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacji REGON – jeśli dotyczy.

należy składać do dnia 30.06.2023r. do godz. 10:00 w Biurze Podawczym Szpitala Wojewódzkiego przy ul Armii Krajowej 7, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg na najem lokalu użytkowego o powierzchni 23,27 m2, Przetarg na najem powierzchni gruntu o wym. 18,00 m2”.

W przypadku gdy komisja stwierdzi brak wymaganych dokumentów wskazanych w pkt 1-5 lub niekompletnie wypełniony załącznik nr 1 do ogłoszenia, oferta taka podlega odrzuceniu.

Dokumenty dołączone do oferty w formie kserokopii oferent winien poświadczyć podpisem „za zgodność z oryginałem” oraz wpisać datę poświadczenia.

Wadium do przetargu w wysokości 100,00 zł należy wpłacić w kasie Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 w godz. od 9:00 do 14:00 lub przelewem na konto:

PKO Bank Polski S.A. nr 28 1020 3352 0000 1302 0278 7117 w terminie do dnia 30.06.2023r. do godz. 10:00.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który wygrał przetarg wadium przepada na rzecz Szpitala Wojewódzkiego. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg i podpisał umowę zostanie wypłacone w terminie 7 dni po dniu podpisania umowy z kasy Szpitala lub przelewem na podane konto oferenta.

Z dodatkowymi warunkami przetargu, przedmiotem przetargu i zasadami najmu można zapoznać się w tygodniu od poniedziałku do piątku w Administracji Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 w godz. 8:00- 14:00 , tel. 43 82 78 361, pokój 203 II piętro w budynku „D”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2023 roku o godz. 10:30 w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 w sali konferencyjnej nr 205.

Umowa na najem z oferentem, który wygra przetarg może być podpisana przez Szpital Wojewódzki na okres do trzech lat.

Szpital Wojewódzki zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.


Sieradz, dnia 07 czerwca 2023 roku.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Umowa_grunt_18m2 09.06.2023 08:19 docx 23,99 KB 3
2 Umowa_lokal uzytkowy 23,27 m2 09.06.2023 08:20 doc 59 KB 7
3 Załącznik 1 09.06.2023 08:57 doc 58,5 KB 13
4 klauzula informacyjna dla oferentów 09.06.2023 08:57 pdf 148,55 KB 8
Udostępnij:

Może Cię zainteresować