Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
Ogłoszenie

Sieradz, dnia 13. 12. 2023 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu informuje, iż w zaproszeniu Oferentów do składania przedmiotowych ofert postępowania zmierzającego do wyboru wykonawcy w celu wykonywania usługi „Transport składników krwi. Transport materiału biologicznego” prowadzonego w związku z art.  2 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 01 stycznia 2021r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ) i w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego Zarządzenie w sprawie: wydatków publicznych nie objętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych najkorzystniejszą ofertę wyłonioną w dniu 12. 12. 2023 roku złożyła firma AMPERA SP. Z.O.O., 91-463 Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56 bud. C lok. 415.

Sporządziła:

Anna Stawirej – Inspektor Sekcji Gospodarczej.


Szpital Wojewódzki im Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest: „Transport składników krwi, Transport materiału biologicznego. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. P Z P /Dz. U. Z 2021 poz. 1129/ oraz w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego Zarządzenie w sprawie: wydatków publicznych nie objętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest transport składników krwi i materiału biologicznego pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Armii Krajowej 7 ,98-200 Sieradz a Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. Franciszkańska 17/25 w Łodzi i Narodowego Instytutu Leków - Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej ul. Chełmska 30/34 00-725 Warszawa

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Transport składników krwi

a). Zapewnienie prawidłowych warunków transportu składników krwi

- jak najkrótszy czas transportu

- specjalistyczne, przeznaczone wyłącznie do transportu składników krwi, oznakowane

pojemniki

- systematyczna walidacja warunków transportu

b). Krew i jej składniki powinny być transportowane w odpowiednich, do tego przeznaczonych, pojemnikach z kontrolowaną temperaturą oraz poddawane walidacji dwa razy w roku za pomocą elektronicznego rejestratora temperatur.

Transport w temperaturze odpowiedniej dla danego składnika. Za dopuszczalną przyjmuje się temperaturę:

  • Od 2⁰C do 10⁰C przy transporcie KKCz ( koncentrat krwinek czerwonych)

  • Od 20⁰C do 24 ⁰C przy transporcie KKP ( koncentrat krwinek płytkowych)

  • Co najmniej minus 18 ⁰C przy transporcie FFP (osocze świeżo mrożone)

i krioprecypitatu (mrożony)

c). Transport musi odbywać się w specjalnych samochodach – chłodniach lub zwykłych samochodach wyposażonych w transportową lodówkę zasilaną elektrycznie albo kontener z izolacją wypełniony wkładami chłodzącymi. Warunki transportu zapewnia Wykonawca.

d). Wykonawca pozostaje całodobowo w gotowości przez 7 dni w tygodniu.

e). Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi po otrzymaniu telefonicznego zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego przy uwzględnieniu realnego czasu przejazdu.

f). W przypadku zamówienia w trybie PILNYM termin przewozu krwi nie może przekroczyć 2 godzin od otrzymania zgłoszenia.

2. Transport materiału biologicznego

Transport ze Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Armii Krajowej 7 ,98-200 Sieradz do Narodowego Instytutu Leków Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej ul. Chełmska 30/34 00-725 Warszawa

- średnio 3-5 razy w miesiącu w dni robocze

- materiał biologiczny (3-5 próbek mikrobiologicznych) temperatura transportu od 2 ⁰C do 8⁰C

- odbiór materiału biologicznego od Zamawiającego w ciągu 24 godzin od zgłoszenia

- dostarczenie materiału do Narodowego Instytutu Leków w dniu odbioru od Zamawiającego do godziny 15.00.

II. Informacje o sposobie porozumiewania się w kwestiach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Kierownik Laboratorium – Renata Janicka tel. 43 827 88 80

Kierownik Sekcji Gospodarczej - Dariusz Paszkowski, tel. 515 034 456 lub 43 827-83-36

III. Miejsce oraz termin składania oferty

  1. Ofertę przygotowaną z wykorzystaniem Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia, należy złożyć w zaklejonej nieprzeźroczystej kopercie opisanej w następujący sposób:

Oferta na świadczenie usług w zakresie: Transport składników krwi

i materiałów biologicznych dla Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu”

  1. Ofertę należy złożyć w biurze podawczym Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz do dnia: 12.12.2023r. do godz. 12.00. Decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego.

  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2023 r. o godz. 12:30

  3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

Załączniki:

1. Projekt umowy

2 Formularz ofertowy


Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 umowa 15.11.2023 12:58 odt 29,32 KB 7
2 formularz ofertowy 15.11.2023 12:59 odt 18,95 KB 10
3 Wybór oferty na tr. krwi 13.12.2023 11:14 odt 14,21 KB 5
Udostępnij:

Może Cię zainteresować