Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
Ogłoszenie

Wynik przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego o pow. 37,00 m2 z przeznaczeniem na działalność handlową, usługową, medyczną nie będącą działalnością konkurencyjną dla Szpitala.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz przedstawia oferenta, którego oferta została przyjęta w toku przeprowadzonego przetargu na najem w/w lokalu rozstrzygniętego w dniu 25.03.2024r.:

Czarnecka Barbara prowadząca działalność „Handel Artykułami Spożywczymi i Przemysłowymi Czarnecka Barbara, 98-290 Warta, ul. Sieradzka 3”

Sieradz, dn. 25.03.2024r.


Wynik przetargu pisemnego nieograniczonego na najem powierzchni użytkowej o pow. 14,30 m2, z przeznaczeniem na działalność handlową, usługową, medyczną nie będącą działalnością konkurencyjną dla Szpitala.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz przedstawia oferenta, którego oferta została przyjęta w toku przeprowadzonego przetargu na najem w/w lokalu rozstrzygniętego w dniu 25.03.2024r.:

Pawełczyk Małgorzata prowadząca działalność „Zakład Optyczny „Soczewka” Małgorzata Pawełczyk”, 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7;

Sieradz, dn. 25.03.2024r.


Wynik przetargu pisemnego nieograniczonego na najem gruntu o pow. 18,00m2.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz przedstawia oferenta, którego oferta została przyjęta w toku przeprowadzonego przetargu na najem w/w lokalu rozstrzygniętego w dniu 25.03.2024r.:

Pani Wiesława Ciach, 98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła 90A m 17.

Sieradz, dn. 25.03.2024r.


Wynik przetargu pisemnego nieograniczonego na najem wydzielonej powierzchni 2,00 m2 z przeznaczeniem na działalność handlową, usługową, medyczną nie będącą działalnością konkurencyjną dla Szpitala.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz informuje, iż nie został wyłoniony oferent w procesie przetargowym, gdyż nie została złożona żadna oferta.

Sieradz, dn. 25.03.2024r.OGŁOSZENIE

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

najem lokalu użytkowego o pow. 37,00 m2, najem powierzchni użytkowej o pow. 14,30 m2, najem wydzielonej powierzchni 2,00 m2 z przeznaczeniem na działalność handlową, usługową, medyczną nie będącą działalnością konkurencyjną dla Szpitala oraz najem gruntu o pow. 18,00m2.

Przedmiot przetargu:

  1. Lokal użytkowy o pow. 37,00 m2 usytuowany w piwnicy pawilonu V w Centrum Psychiatrycznym w Warcie ul. Sieradzka 3, 98-290 Warta z przeznaczeniem na działalność handlową, usługową, medyczną nie będącą działalnością konkurencyjną dla Szpitala.

Minimalna stawka czynszu najmu netto: 9,40 zł/m2 miesięcznie.

  1. Lokal użytkowy o pow. 14,30 m2 usytuowany na I piętrze w budynku „D” Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz z przeznaczeniem na działalność handlową, usługową, medyczną nie będącą działalnością konkurencyjną dla Szpitala.

Minimalna stawka czynszu najmu netto: 60,30 zł/m2 miesięcznie.

  1. Wydzielona powierzchnia 2,00 m2 w magazynie odpadów, będącej częścią działki nr 5272/1 położonej w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7.

Minimalna stawka czynszu najmu netto: 13,40 zł/m2 miesięcznie.

  1. Grunt o pow. 18,00 m 2, będący częścią działki 5272/3 położonej w Sieradzu przy ul. Sikorskiego.

Minimalna stawka czynszu najmu netto: 5,57 zł/m2 miesięcznie.

Oferty pisemne zawierające:

  1. wypełniony załącznik nr 1 do ogłoszenia, dot.: daty sporządzenia oferty, nazwy firmy i adresu jej siedziby, powierzchni łącznej pomieszczeń będącej przedmiotem oferty, stawki za czynsz najmu, oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz najmu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, przeznaczenia przedmiotu najmu, rodzaju wykonywanej działalności oraz proponowanego okresu najmu, telefon kontaktowy, fax.
  2. aktualny odpis/ wydruk z właściwego rejestru albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawiony nie później niż 6 miesięcy przed terminem składania dokumentów (jeśli dotyczy oferenta);
  3. kserokopię Decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP (jeśli dotyczy oferenta);
  4. zaświadczenie/ kserokopie o numerze identyfikacji REGON (jeśli dotyczy oferenta);
  5. kserokopię dowodu wpłaty wadium.

należy składać do dnia 25.03.2024 r. do godz. 10:00 w Biurze Podawczym Szpitala Wojewódzkiego przy ul Armii Krajowej 7, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg na najem ……………………… o powierzchni ……………. m2.”.

W przypadku gdy komisja stwierdzi brak wymaganych dokumentów wskazanych w pkt 1-5 lub niekompletnie wypełniony załącznik nr 1 do ogłoszenia, oferta taka podlega odrzuceniu.

Dokumenty dołączone do oferty w formie kserokopii oferent winien poświadczyć podpisem „za zgodność z oryginałem” oraz wpisać datę poświadczenia.

Wadium do przetargu w wysokości 100,00 zł należy wpłacić w kasie Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 w godz. od 9:00 do 14:00 lub przelewem na konto:

PKO Bank Polski S.A. nr 28 1020 3352 0000 1302 0278 7117 w terminie do dnia 25.03.2024 r. do godz. 10:00.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który wygrał przetarg wadium przepada na rzecz Szpitala Wojewódzkiego. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg i podpisał umowę zostanie wypłacone w terminie 7 dni po dniu podpisania umowy z kasy Szpitala lub przelewem na podane konto oferenta.

Z dodatkowymi warunkami przetargu, przedmiotem przetargu i zasadami najmu można zapoznać się w tygodniu od poniedziałku do piątku w Administracji Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 w godz. 8:00- 14:00 , tel. 43 82 78 361, pokój 203 II piętro w budynku „D”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2024 roku o godz. 11:00 w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 w sali konferencyjnej nr 205.

Umowa na najem z oferentem, który wygra przetarg może być podpisana przez Szpital Wojewódzki na okres do trzech lat.

Szpital Wojewódzki zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

Sieradz, dnia 01 marca 2024 roku.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 klauzula informacyjna dla kontrahentów 01.03.2024 08:34 pdf 680,25 KB 6
2 Umowa_AK_pow._14,30 m2 01.03.2024 08:34 doc 84 KB 9
3 Umowa_AK_pow_2,00 m2 01.03.2024 08:34 doc 86,5 KB 1
4 Umowa_grunt_18m2_2024 01.03.2024 08:34 docx 26,75 KB 3
5 Umowa_Warta_37 m2 01.03.2024 08:34 doc 83,5 KB 5
6 Załącznik Nr 1_ Formularz ofertowy 01.03.2024 08:34 docx 16,12 KB 10
Udostępnij:

Może Cię zainteresować