Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
Konkurs

WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIERADZU ROZSTRZYGNIĘTEGO

W DNIU 26 MAJA 2023 r.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu z siedzibą w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 przedstawia wykaz oferentów, których oferty zostały przyjęte w toku przeprowadzonego konkursu ofert w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez:

lekarza w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

1.

Indywidualna Prywatna Praktyka Lekarska Kamil Kowal

ul. Władysława Reymonta nr 77, lok. 32, 98-200 SieradzSieradz, dn. 24.05.2023 r.


Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz, tel. 43 827 88 91,

zwany dalej udzielającym zamówienie, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.)


ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

lekarza w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.

Czas, na który może być zawarta umowa Udzielający zamówienia określa na maksymalnie do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Oferty należy składać w formie pisemnej do 26.05.2023 r. do godziny 10:00 w zaklejonych kopertach, oznaczonych napisem: ,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez……. (wpisać zakres świadczeń), w siedzibie udzielającego zamówienia, Biuro Podawcze - Sieradz, Armii Krajowej 7.

Informacje o warunkach konkursu, formularz oferty oraz wzór umowy są dostępne w siedzibie udzielającego zamówienia, pokój 243, od 24.05.2023 r. w godzinach 8:00 - 14:00 oraz pod nr tel. 43 827 88 91 lub 43 827 82 56. Termin otwarcia ofert oznaczonych j. w. wyznacza się na dzień 26.05.2023 r. godz. 10:30. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od daty otwarcia kopert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej www.szpitalsieradz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie udzielającego zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

Zastrzega się prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi konkursu bez podania przyczyny.

Oferentowi zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.) przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.).

Obraz autorstwa ijeab na Freepik

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Chirurgia urazowo-ortopedyczna O+P 24.05.2023 09:45 pdf 460,33 KB 4
2 Oświadczenie 24.05.2023 09:46 pdf 196,32 KB 3
3 Regulamin przeprowadzania konkursu ofert 24.05.2023 09:46 docx 31,02 KB 5
Udostępnij:

Może Cię zainteresować