Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
Konkurs

WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIALANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIERADZU ROZSTRZYGNIĘTEGO W DNIU 8 lutego 2024 r.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu z siedzibą w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 przedstawia wykaz oferentów, których oferty zostały przyjęte w toku przeprowadzonego konkursu ofert w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez:

lekarza w zakresie w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia

1.

Prywatna Praktyka Lekarska Krzysztof Lewandowski

ul. Bolesława Leśmiana nr 37, 98-220 Zduńska Wola

2.

Indywidualna Praktyka Lekarska Szymon Miłek

ul. Zabłocie nr 24, lok. 63, 30-701 Kraków

lekarza w zakresie wykonywania badań endoskopowych w Pracowni Diagnostyki Endoskopowej w ramach „Programu badań przesiewowych raka jelita grubego”

1.

Praktyka Lekarska Julia Banasik

ul. Graniczna nr 87D, lok. 10, 93-428 Łódź

2.

Specjalistyczna Opieka Lekarska lek. med. Tomasz Marszałek

ul. Getta Żydowskiego, nr 34, 98-220 Zduńska Wola

lekarza w zakresie pediatrii w Oddziale Pediatrycznym

1.

Praktyka Lekarska Katarzyna Kucharska

ul. Lniana nr 23, lok. 9, 91-158 Łódź

 Sieradz, dn. 31.01.2024 r.

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz, tel. 43 827 88 91,

zwany dalej udzielającym zamówienie, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  1. lekarza w zakresie w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia
  2. lekarza w zakresie wykonywania badań endoskopowych w Pracowni Diagnostyki Endoskopowej w ramach „Programu badań przesiewowych raka jelita grubego”
  3. lekarza w zakresie pediatrii w Oddziale Pediatrycznym

i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.

Czas, na który może być zawarta umowa Udzielający zamówienia określa na maksymalnie do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Oferty należy składać w formie pisemnej do 06.02.2024 r. do godziny 10:00 w zaklejonych kopertach, oznaczonych napisem: ,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez……. (wpisać zakres świadczeń), w siedzibie udzielającego zamówienia, Biuro Podawcze - Sieradz, Armii Krajowej 7.

Informacje o warunkach konkursu, formularz oferty oraz wzór umowy są dostępne w siedzibie udzielającego zamówienia, pokój 243, od 31.01.2024 r. w godzinach 8:00– 14:00 oraz pod nr tel. 43 827 88 91.

Termin otwarcia ofert oznaczonych j. w. wyznacza się na dzień 06.02.2024 r. godz. 10:30. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od daty otwarcia kopert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej www.szpitalsieradz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie udzielającego zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

Zastrzega się prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi konkursu bez podania przyczyny.

Oferentowi zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.) przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1733 ze zm.).

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Nocna Pomoc Lekarska 31.01.2024 08:13 pdf 241,7 KB 13
2 oświadczenie 31.01.2024 08:14 pdf 196,5 KB 7
3 Pediatria 31.01.2024 08:14 pdf 414,53 KB 10
4 Program badań przesiewowych raka jelita grubego 31.01.2024 08:14 pdf 750,2 KB 5
5 Regulamin konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 31.01.2024 08:14 pdf 3,53 MB 13
Udostępnij:

Może Cię zainteresować