Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
Konkurs

WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIALANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIERADZU ROZSTRZYGNIĘTEGO

W DNIU 04.03.2024 r.

 Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu z siedzibą w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 przedstawia wykaz oferentów, których oferty zostały przyjęte w toku przeprowadzonego konkursu ofert w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez:

 lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych udzielającego świadczeń zdrowotnych/zatrudnionego w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu do przeprowadzenia konsultacji i opracowania dokumentacji niezbędnej do przygotowania pacjentów Oddziału Chorób Wewnętrznych do onkologicznych zabiegów endoskopowych przeprowadzanych w Oddziale Chirurgicznym Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu

 

1.

Gabinet Lekarski Anna Nowak

ul. Wiklinowa nr 98, 98-220 Zduńska Wola

 


Sieradz, dn. 22.02.2024 r.

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz, tel. 43 827 88 91,

zwany dalej udzielającym zamówienie, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  1. lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych udzielającego świadczeń zdrowotnych/zatrudnionego w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu do przeprowadzenia konsultacji i opracowania dokumentacji niezbędnej do przygotowania pacjentów Oddziału Chorób Wewnętrznych do onkologicznych zabiegów endoskopowych przeprowadzanych w Oddziale Chirurgicznym Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu

i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.

Czas, na który może być zawarta umowa Udzielający zamówienia określa na maksymalnie do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Oferty należy składać w formie pisemnej do 27.02.2024 r. do godziny 10:00 w zaklejonych kopertach, oznaczonych napisem: ,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez……. (wpisać zakres świadczeń), w siedzibie udzielającego zamówienia, Biuro Podawcze - Sieradz, Armii Krajowej 7.

Informacje o warunkach konkursu, formularz oferty oraz wzór umowy są dostępne w siedzibie udzielającego zamówienia, pokój 243, od 22.02.2024r. w godzinach 8:00– 14:00 oraz pod nr tel. 43 827 88 91.

Termin otwarcia ofert oznaczonych j. w. wyznacza się na dzień 27.02.2024 r. godz. 10:30. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od daty otwarcia kopert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej www.szpitalsieradz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie udzielającego zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

Zastrzega się prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi konkursu bez podania przyczyny.

Oferentowi zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991) przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1733 ze zm.).

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Choroby Wewnętrzne - konsultacje do zabiegów 22.02.2024 11:23 pdf 603,19 KB 10
2 oświadczenie 22.02.2024 11:23 pdf 196,4 KB 3
3 Regulamin konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 22.02.2024 11:23 pdf 3,53 MB 3
4 Wyniki 04.03.2024 14:37 docx 18,32 KB 4
Udostępnij:

Może Cię zainteresować