Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
Konkurs

WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIALANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO 

W SIERADZU ROZSTRZYGNIĘTEGO W DNIU 23.02.2023 r.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu z siedzibą w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 przedstawia wykaz oferentów, których oferty zostały przyjęte w toku przeprowadzonego konkursu ofert w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez:

ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i/lub Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

1.

HYDROMED Marek Strachota

ul. Władysława Broniewskiego nr 36, lok. 25, 98-200 Sieradz

2.

RM Wojciech Kiełbaska

ul. Księdza Dalaka nr 17, 98-273 Klonowa

3.

Patryk Pęczek

Wrząca nr 110, 98-235 Błaszki

4.

XMED Prywatna Opieka Medyczna i Szkoleniowa Dariusz Strachota

ul. Cypriana Kamila Norwida nr 10, 98-200 Sieradz

5.

Usługi Medyczne Sylwester Makota

Biesiec nr 25, 98-270 Złoczew

6.

Usługi Medyczne – Piotr Kielek

ul. Widawska nr 19A, 98-200 Sieradz

7.

Usługi Medyczne „MEDI-CAR” Robert Gasiecki 

ul. Rzeczna nr 16, 98-200 Sieradz
 Sieradz, dn. 20.02.2024 r.

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz, tel. 43 827 88 91,

zwany dalej udzielającym zamówienie, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  1. ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i/lub Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.

Czas, na który może być zawarta umowa Udzielający zamówienia określa na maksymalnie do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Oferty należy składać w formie pisemnej do 22.02.2024 r. do godziny 10:00 w zaklejonych kopertach, oznaczonych napisem: ,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez……. (wpisać zakres świadczeń), w siedzibie udzielającego zamówienia, Biuro Podawcze - Sieradz, Armii Krajowej 7.

Informacje o warunkach konkursu, formularz oferty oraz wzór umowy są dostępne w siedzibie udzielającego zamówienia, pokój 243, od 20.02.2024r. w godzinach 8:00– 14:00 oraz pod nr tel. 43 827 88 91.

Termin otwarcia ofert oznaczonych j. w. wyznacza się na dzień 22.02.2024 r. godz. 10:30. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od daty otwarcia kopert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej www.szpitalsieradz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie udzielającego zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

Zastrzega się prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi konkursu bez podania przyczyny.

Oferentowi zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991) przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1733 ze zm.).

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 oświadczenie 20.02.2024 13:39 pdf 196,4 KB 14
2 Ratownik Medyczny - kierowca 20.02.2024 13:39 pdf 600,73 KB 22
3 Regulamin konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 20.02.2024 13:39 pdf 3,53 MB 23
Udostępnij:

Może Cię zainteresować