Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
Konkurs

WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIERADZU ROZSTRZYGNIĘTEGO

W DNIU 22 marca 2023 r.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu z siedzibą w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 przedstawia wykaz oferentów, których oferty zostały przyjęte w toku przeprowadzonego konkursu ofert w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez:

Lekarza specjalistę w zakresie kardiologii w Pracowni Hemodynamiki i Pracowni Elektrofizjologii z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika obu Pracowni

1.

Piotr Tyślerowicz Indywidualna Praktyka Lekarska

ul. Piłkarska 33, 94-121 ŁódźSieradz, dn. 15.03.2023 r.

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz, tel. 43 827 88 91,

zwany dalej udzielającym zamówienie, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.)


ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

Lekarza specjalistę w zakresie kardiologii w Pracowni Hemodynamiki i Pracowni Elektrofizjologii z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika obu Pracowni,

i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.

Czas, na który może być zawarta umowa Udzielający zamówienia określa na maksymalnie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Oferty należy składać w formie pisemnej do 22.03.2023 r. do godziny 10:00 w zaklejonych kopertach, oznaczonych napisem: ,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez……. (wpisać zakres świadczeń), w siedzibie udzielającego zamówienia, Biuro Podawcze - Sieradz, Armii Krajowej 7.

Informacje o warunkach konkursu, formularz oferty oraz wzór umowy są dostępne w siedzibie udzielającego zamówienia, pokój 243, od 15.03.2023 r. w godzinach 8:00 - 14:00 oraz pod nr tel. 43 827 88 91 lub 43 827 82 56. Termin otwarcia ofert oznaczonych j. w. wyznacza się na dzień 22.03.2023 r. godz. 10:00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od daty otwarcia kopert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej www.szpitalsieradz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie udzielającego zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

Zastrzega się prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi konkursu bez podania przyczyny.

Oferentowi zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.) przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.).


foto:pl.freepik.com

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 P. Hemodynamiki i P. Elektrofizjologii + kierowanie 15.03.2023 13:51 pdf 505,73 KB 20
2 Oświadczenie 15.03.2023 13:52 pdf 196,32 KB 9
Udostępnij:

Może Cię zainteresować