Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
Konkurs

WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIALANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIERADZU ROZSTRZYGNIĘTEGO

W DNIU 21.06.2024 r.

 

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu z siedzibą w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 przedstawia wykaz oferentów, których oferty zostały przyjęte w toku przeprowadzonego konkursu ofert w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez:

lekarza specjalistę w zakresie neurochirurgii w Oddziale Neurochirurgicznym do wykonywania zabiegów endoskopowych kręgosłupa głównie: H52 - złamanie osteoporotyczne kręgosłupa, A22 - dyskopatia lędźwiowa bez użycia implantów i innych 

1.

NEURO SPINE CLINIC SP. Z O.O.

ul. Nowe Sady nr 87 lok. 37, 94-102 Łódź

 lekarza w zakresie neurochirurgii w Oddziale Neurochirurgicznym i/lub Poradni Neurochirurgicznej

1.

Praktyka Lekarska Magdalena Staniszewska-Markiewicz

ul. Poli Gojawiczyńskiej nr 9, lok.37, 93 – 249 Łódź

2.

Indywidualna Praktyka Lekarska Szczechowicz Maciej

Wola Dalsza nr 524, 37-100 Łańcut


Sieradz, dn. 12.06.2024 r.

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz, tel. 43 827 88 91,

zwany dalej udzielającym zamówienie, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  1. lekarza specjalistę w zakresie neurochirurgii w Oddziale Neurochirurgicznym do wykonywania zabiegów endoskopowych kręgosłupa głównie: H52 - złamanie osteoporotyczne kręgosłupa, A22 - dyskopatia lędźwiowa bez użycia implantów i innych
  2. lekarza w zakresie neurochirurgii w Oddziale Neurochirurgicznym i/lub Poradni Neurochirurgicznej

i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.

Czas, na który może być zawarta umowa Udzielający zamówienia określa na maksymalnie do 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Oferty należy składać w formie pisemnej do 17.06.2024 r. do godziny 10:00 w zaklejonych kopertach, oznaczonych napisem: ,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez……. (wpisać zakres świadczeń), w siedzibie udzielającego zamówienia, Biuro Podawcze - Sieradz, Armii Krajowej 7.

Informacje o warunkach konkursu, formularz oferty oraz wzór umowy są dostępne w siedzibie udzielającego zamówienia, pokój 243, od 12.06.2024 r. w godzinach 8:00– 14:00 oraz pod nr tel. 43 827 88 91.

Termin otwarcia ofert oznaczonych j. w. wyznacza się na dzień 17.06.2024 r. godz. 10:30. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od daty otwarcia kopert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej www.szpitalsieradz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie udzielającego zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

Zastrzega się prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi konkursu bez podania przyczyny.

Oferentowi zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.) przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1733 ze zm.).

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Neurochirurgia 12.06.2024 10:25 pdf 426,58 KB 9
2 oświadczenie 12.06.2024 10:25 pdf 196,5 KB 4
3 Regulamin konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 12.06.2024 10:26 pdf 3,53 MB 7
4 Zabiegi Endoskopowe Kręgosłupa 12.06.2024 10:26 pdf 306,38 KB 7
5 Wyniki 21.06.2024 14:31 pdf 195,26 KB 2
Udostępnij:

Może Cię zainteresować