Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
Konkurs

WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIALANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU WOJEWÓDZKIM W SIERADZU ROZSTRZYGNIĘTEGOW DNIU 17 lipca 2024 r.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu z siedzibą w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 przedstawia wykaz oferentów, których oferty zostały przyjęte w toku przeprowadzonego konkursu ofert w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez:

lekarza w zakresie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgicznym i/lub Poradni Chirurgicznej

1.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska na Wezwanie Andrzej Krawczyk

ul. Armii Krajowej nr 16, lok. 33, 98-200 Sieradz

lekarza specjalistę w zakresie kardiologii dziecięcej do wykonywania konsultacji w Oddziale Neonatologicznym oraz w Oddziale Pediatrycznym

1.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marcin Grytczuk

ul. Bułgarska nr 59, lok. 25, 60-320 Poznań

lekarza w nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia

1.

Marta Kacała Praktyka Lekarska

ul. Kamienna nr 113, lok. 13, 50-547 Wrocław

lekarza w zakresie pediatrii w Oddziale Pediatrycznym

1.

Prywatny Gabinet Lekarski Beata Maciągowska

Kłocko nr 173 L, 98-200 Sieradz

lekarza w zakresie psychiatrii w Centrum Psychiatrycznym w Warcie

1.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ilona Baleja-Stawicka

ul. Cytrusowa nr 11, 95-070 Rąbień AB

pielęgniarkę w komórkach organizacyjnych Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

1.

ANNAMED Anna Szablewska-Stefańska

Jeziorsko nr 10A, 98-290 Warta

położną w komórkach organizacyjnych Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu

1.

„ZUZA” Kazimiera Nowak

Rynek im. Władysława Reymonta nr 6a, 98-290 Warta

pielęgniarkę/pielęgniarza w komórkach organizacyjnych Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu

1.

Praktyka Pielęgniarska Iwona Kulawiak

Biskupice nr 65, 98-200 Sieradz

2.

Praktyka Pielęgniarska Iwona Owczarek

Dąbrowa nr 2, 98-358 Kiełczygłów

3.

Elżbieta Chlebowska

ul. Armii Krajowej nr 24, lok. 42, 98-200 Sieradz

4.

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Marzena Bzdyrek

Wolica nr 53 b, 62-872 Godziesze Wielkie

5.

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Małgorzata Słowińska

ul. Sadowa nr 32, 98-290 Warta

6.

Praktyka Pielęgniarska Zofia Leśnik

Wandalin nr 39, 98-270 Złoczew

7.

Usługi Pielęgniarskie Maria Bednarska

Mokre Zborowskie nr 10, 98-200 Sieradz

8.

Katarzyna Bartoszek

ul. Kościelna nr 56, 98-260 Burzenin

9.

Grażyna Wiaderna

ul. Kazimierza Deczyńskiego nr 11, 98-290 Warta

10.

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Elżbieta Zdziech

Kuśnie nr 20, 98-200 Sieradz

11.

Praktyka Pielęgniarska Małgorzata Kowalczyk

ul. Armii Krajowej nr 16, lok. 32, 98-200 Sieradz

12.

Usługi Pielęgniarskie Janina Sotomska

Mroczki Małe nr 19, 98-235 Błaszki

13.

Medyk Patrycja Pięta

ul. Robotniczan nr 20-26, lok. 39, 62-800 Kalisz

14.

Lucyna Wiśniewska

ul. Sadowa nr 26, 98-200 Sieradz

15.

Elżbieta Morka

ul. Armii Krajowej nr 14, lok. 30, 98-200 Sieradz

16.

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Urszula Kędzierska

ul. Sieradzka nr 5, lok. 22, 98-290 Warta

17.

Usługi Pielęgniarskie Anna Lepczyńska

ul. Koźmińska nr 38, 98-290 Warta

18.

Usługi Pielęgniarskie Halina Pilichowska

ul. Sieradzka nr 5, lok. 7, 98-290 Warta Sieradz, dn. 09.07.2024 r.

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz, tel. 43 827 88 91,

zwany dalej udzielającym zamówienie, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 799 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  1. lekarza w zakresie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgicznym i/lub Poradni Chirurgicznej
  2. lekarza specjalistęw zakresie kardiologii dziecięcej do wykonywania konsultacji w Oddziale Neonatologicznym oraz w Oddziale Pediatrycznym
  3. lekarza w nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia
  4. lekarza w zakresie pediatrii w Oddziale Pediatrycznym
  5. lekarza w zakresie psychiatrii w Centrum Psychiatrycznym w Warcie
  6. pielęgniarkę w komórkach organizacyjnych Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
  7. położną w komórkach organizacyjnych Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu
  8. pielęgniarkę/pielęgniarza w komórkach organizacyjnych Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu

i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.

Czas, na który może być zawarta umowa Udzielający zamówienia określa na maksymalnie do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Oferty należy składać w formie pisemnej do 16.07.2024 r. do godziny 10:00 w zaklejonych kopertach, oznaczonych napisem: ,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez……. (wpisać zakres świadczeń), w siedzibie udzielającego zamówienia, Biuro Podawcze - Sieradz, Armii Krajowej 7.

Informacje o warunkach konkursu, formularz oferty oraz wzór umowy są dostępne w siedzibie udzielającego zamówienia, pokój 243, od09.07.2024 r. w godzinach 8:00– 14:00 oraz pod nr tel. 43 827 88 91.

Termin otwarcia ofert oznaczonych j. w. wyznacza się na dzień 16.07.2024 r. godz. 10:30. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od daty otwarcia kopert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej www.szpitalsieradz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie udzielającego zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

Zastrzega się prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi konkursu bez podania przyczyny.

Oferentowi zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 799 ze zm.) przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146.).

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Chirurgia ogólna 09.07.2024 10:20 pdf 425,13 KB 1
2 Kardiologia dziecięca 09.07.2024 10:20 pdf 583,07 KB 6
3 Nocna Pomoc Lekarska 09.07.2024 10:20 pdf 244,94 KB 6
4 oświadczenie 09.07.2024 10:20 pdf 195,95 KB 13
5 Pediatria 09.07.2024 10:20 pdf 417,86 KB 0
6 Pielęgniarka - Pielęgniarz 09.07.2024 10:21 pdf 242,47 KB 25
7 Pielęgniarka z koordynowaniem 09.07.2024 10:21 pdf 409,19 KB 9
8 Położna 09.07.2024 10:21 pdf 244,66 KB 6
9 Psychiatria 09.07.2024 10:21 pdf 651,35 KB 7
10 Regulamin konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 09.07.2024 10:21 pdf 3,53 MB 9
Udostępnij:

Może Cię zainteresować